Alg. Voorwaarden

Atjo, Pauline, Fris en Eveline
Neem contact op

A. 1. Diergeneeskunde

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

”Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008″

U vindt hier de .pdf-versie (versie 22 januari 2013)

A.2. Budgetzorg

Voorwaarden Budget Patiëntenzorg

Wanneer kan een huisdiereigenaar zijn of haar huisdier in het EduVet Veterinair Trainingscentrum tegenBudget Patiëntenzorg tarieven laten behandelen?

1. Als een huisdiereigenaar aantoonbaar een uitkering ontvangt. Dit kan een bijstandsuitkering (WWB) zijn, WAO of WW. Met name de laatstgenoemde uitkering mag niet boven de bijstandsnorm uitkomen.
2. Als een huisdiereigenaar aantoonbaar een financiële regeling bij een bewindvoerder heeft, mits het besteedbare inkomen niet boven bijstandsniveau uitkomt.
3. Als een huisdiereigenaar weliswaar een betaalde baan heeft, maar zijn of haar inkomen aantoonbaar onder de bijstandsnorm ligt.

De huisdiereigenaar dient (tenminste) bij het eerste bezoek aan het EduVet Veterinair Trainingscentrum te kunnen aantonen, dat hij of zij voldoet aan genoemde voorwaarden voor behandeling middels een recent afschrift van de sociale dienst, een recente verklaring van een bewindvoerder of een recent bankafschrift. Het huisdier dient gechipt te zijn of tijdens het eerste consult gechipt te worden. Tevens moet een kopie van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs worden afgegeven.

Als een huisdiereigenaar niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, maar meent toch in een situatie te verkeren (tijdelijk) financieel niet in staat te zijn om goede diergeneeskundige zorg voor zijn of haar huisdier te kunnen bekostigen, kan hij of zij dat bespreken met één van onze medewerkers van EduVet.

B. Nascholing – Educatie

Artikel 1. Definities

Dienst: Het verlenen van toegang tot de Website, het verstrekken van informatie, het aanbieden van Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen , het bieden van de mogelijkheid tot het plaatsen van berichten op het Forum en het stellen van vragen aan Docenten.
Docent: De natuurlijke of rechtspersoon die het Lesmateriaal heeft ontwikkeld.
Forum: Het via de Website aangeboden forum, waarop Gebruikers berichten kunnen plaatsen ten aanzien van hun ervaringen met en behoeften ten aanzien van de door Vetined aangeboden Dienst.
Gebruiker: Natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordigers en gemachtigden, die gebruik maken van de Dienst.
COPA: Afkorting van Competentie Onderzoek, Paspoort en Accreditatie: een toets die betrekking heeft op het Lesmateriaal en door Vetined tegen betaling via de Website ter beschikking wordt gesteld.
Lesmateriaal: De via de Website tegen betaling aangeboden materialen, waaronder presentaties, leertoetsen en COPA’s.
Partijen: Vetined en Gebruiker.
Vetined: De vennootschap onder firma Vetined V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende aan de Accustraat 3-5, 3903 LX te Veenendaal, Nederland. Handelsnaam EduVet Veterinair Trainingscentrum
Website: De Vetined website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnamen, waaronder via www.vetined.nl(deze is niet meer functioneel). De EduVet website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnaam, waaronder via www.eduvet.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle door Vetined gedane uitingen, aanbiedingen, aanvaardingen, uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten en/of diensten.
 2. Door het bezoeken van de Website alsmede door aanmelding, gaat de Gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Vetined zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
 5. Vetined heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzigingen die gevolgen hebben voor een Gebruiker waarmee reeds een overeenkomst is
  gesloten, worden tijdig op de Website bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking, tenzij Gebruiker binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren.
 6. Het niet afdwingen van bepalingen uit deze voorwaarden, betekent niet dat Vetined afstand doet van het recht zich op een later moment alsnog op deze bepaling te beroepen.
 7. Bij de uitleg van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.Artikel 3. Aanmelding en persoonsgegevens
 1. Alvorens de Gebruiker het Lesmateriaal kan downloaden of berichten op het Forum kan plaatsen, dient hij zich aan te melden bij Vetined. Aanmelding geschiedt door het invullen van het registratieformulier. De aanmelding komt eerst tot stand nadat Vetined dit per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 2. Vetined houdt zich het recht voor om niet bevestigde accounts of accounts die gedurende een lange periode inactief zijn geweest, te verwijderen.
 3. Vetined behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld indien zij twijfelt aan de legaliteit, bevoegdheid en/of gegoedheid van de Gebruiker, aanmelding te weigeren.
 4. Door gebruik van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat diens persoonlijke gegevens worden verwerkt, een en ander verder omschreven in de Privacy Policy (in te zien onderdaan deze voorwaarden), welke onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 5. Vetined is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Dienst worden verzameld. De verwerking van de gegevens is, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij de
  Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.Artikel 4. Gebruik en inhoud van de Dienst
 1. Vetined staat er niet voor in dat door Vetined verleende Dienst geschikt is voor het doel waarvoor de Gebruiker deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Vetined kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Vetined garandeert niet dat de informatie op de Websites juist, volledig en geschikt is, dat de Website en/of de Dienst ononderbroken zal functioneren, vrij zal zijn van virussen en/of andere fouten en/of gebreken noch garandeert Vetined een volledig beveiligde toegang tot de Websites en/of de Dienst. Vetined kan hierop niet worden aangesproken c.q. aansprakelijk worden gesteld.
 3. Vetined is gerechtigd de Websites tijdelijk buiten gebruik te stellen om onderhoud aan de Websites te verrichten c.q. aanpassingen en/of wijzingen aan/op de Websites aan te brengen, zonder dat hierdoor enig recht van schadevergoeding aan de zijde van de Gebruiker ontstaat.
 4. Van verzuim aan de zijde van Vetined is pas sprake indien zij, na schriftelijke ingebrekestelling door de Gebruiker, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld tot nakoming van de door Vetined jegens de Gebruiker aangegane verplichtingen, en Vetined deze verplichtingen binnen die termijn niet nakomt.
 5. De Gebruiker kan klachten over de Dienst van Vetined indienen via info@vetined.nl of info@eduvet.nl. De klacht dient binnen een redelijke termijn nadat er aanleiding voor de klacht is ontstaan, voldoende duidelijk en onderbouwd ingediend te worden. Vetined zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.Artikel 5. Toegang tot Lesmateriaal, inschrijven voor cursussen en plaatsen van Forumberichten
 1. Nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld via het op de Websites beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier, is het voor de Gebruiker mogelijk Lesmateriaal aan te schaffen of Forumberichten te plaatsen of in te schrijven voor cursussen.
 2. Alvorens de Gebruiker een bestelling voor Lesmateriaal plaatst, wordt de mogelijkheid geboden de bestelling te controleren en, waar nodig, te wijzigen. Indien de bestelling correct is weergegeven, kan de Gebruiker Vetined verzoeken de bestelling uit te voeren. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Vetined de bestelling per e-mail aan de Gebruiker heeft bevestigd en deze bevestiging wordt bekrachtigd door de Gebruiker, door te klikken op de in de e-mail weergegeven link.
 3. Voor betaalde bestellingen geldt dat de Gebruiker, voordat de overeenkomst tot stand kan komen, eerst de betaalprocedure dient te doorlopen. Nadat de betaling via de aangegeven betalingsmethode is ontvangen door Vetined, zal de bestelling per e-mail door Vetined worden bevestigd en zal toegang worden verstrekt tot het bestelde Lesmateriaal.
 4. De voorwaarden waaronder de (betaalde en niet-betaalde) overeenkomst tot stand komt, worden met de bevestiging door Vetined naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres verzonden. De met de Gebruiker gesloten overeenkomst zal door Vetined gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Herroeping van de overeenkomst is niet mogelijk, aangezien de toegang tot het Lesmateriaal direct na het sluiten van de overeenkomst wordt verstrekt.
 5. Het is de Gebruiker bij het plaatsen van een bestelling niet toegestaan de inloggegevens van een derde te gebruiken.
 6. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Vetined uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Tenzij anders overeengekomen, dient Gebruiker alle betalingen aan Vetined in Euro’s te voldoen.
 7. Aanbiedingen en offertes van Vetined zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 6. Annuleren

 1. De Gebruiker of diens organisatie heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan alleen per email en geschiedt onder de navolgende voorwaarden: Bij annulering tot één week (7 dagen) vóór aanvang van de training of workshop worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij deelnemer op een andere datum alsnog dezelfde training of workshop bijwoont.
 2. De annuleringsregeling vervalt indien de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer schriftelijk kenbaar maakt aan Vetined dat hij/zij door een andere deelnemer wordt vervangen;
 3. Gedurende een training of workshop is geen vervanging mogelijk
 4. Vetined heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen een training of workshop uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terugbetaald
 5. Bij ziekte of uitval van de docent zal de student indien mogelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Vetined zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Artikel 7. Beleidsregels t.a.v. het Forum

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn Forumberichten en overige gegevens die door de Gebruiker worden geplaatst. Vetined is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de Forumberichten en gegevens die door Gebruikers op de website worden geplaatst. De Gebruiker dient Vetined te vrijwaren voor schade, waaronder schade van derden, die voortvloeit uit en/of verband houdt met de inhoud van voormelde berichten en gegevens.
 2. De Gebruiker zal slechts Forumberichten plaatsen die passen binnen de strekking en het doel van de Website. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: berichten die spam, kettingbrieven, piramidesystemen, privacy gevoelige informatie van derden en/of virussen bevatten.
 3. De Gebruiker verklaart jegens Vetined dat hij zich zal onthouden van het plaatsen van Forumberichten waarvan de inhoud naar aard of inhoud lasterlijk, smadelijk, in strijd met nationale en internationale regelgeving en/of in strijd met geschreven of ongeschreven rechten van derden is.
 4. Vetined behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Dienst indien deze op enige wijze naar de mening van Vetined in strijd handelt met deze voorwaarden of de beleidsregels voor het gebruik van de Dienst of anderszins niet strookt met het doel van de Dienst. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Vetined om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Vetined kan onder meer, maar niet uitsluitend, één of meer van de volgende acties ondernemen indien een Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden en/of beleidsregels, al dan niet na voorafgaande waarschuwing:
 • ontzegging of beperking van de toegang van de Gebruiker tot de Dienst;
 • verwijdering van alle door de Gebruiker geplaatste Forumberichten;
 • verwijdering van de account van de gebruiker;
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder Politie, Justitie en rechthebbenden.Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
 1. De Gebruiker zal de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend Vetined, respecteren. Gebruiker zal Vetined vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, wegens inbreuk door de Gebruiker gepleegd op intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de op Vetined geplaatste informatie, waaronder doch niet uitsluitend de berichten in het Forum of Lesmaterialen – al dan niet via een link – op zijn eigen website of op een website van een derde te plaatsen.
 3. Door het plaatsen van tekst, foto’s en/of andere gegevens op de Website geeft de Gebruiker Vetined toestemming de door de Gebruiker geplaatste inhoud te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken, derden daar toegang toe te verschaffen en/of als promotiemateriaal te gebruiken ongeacht de wijze waarop en het medium waarin dit geschiedt.Artikel 8. Overmacht
 1. Van overmacht aan de zijde van Vetined is sprake, indien Vetined verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, DDoS of andere aanvallen door derden op de Website, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, alles zowel in het bedrijf van Vetined als van haar leveranciers en voorts door alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van Vetined ontstaan.
 2. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Vetined door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.Artikel 9. Aansprakelijkheid Vetined
 1. Vetined kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die door de Gebruiker wordt geleden wegens het gebruik van de Dienst, het niet beschikbaar zijn van de Website, de inhoud van de Website, de veiligheid van de Dienst en/of de inhoud van de door Gebruikers geplaatste Forumberichten.
 2. Vetined is niet aansprakelijk voor vermogensschade, gederfde winst, verminderde goodwill en/of schade door bedrijfsstagnatie noch voor enig andere indirecte of gevolgschade voortkomende uit het gebruik van de Dienst. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Vetined wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en/of
  wegens uitval van apparatuur.
 3. Vetined is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of het beleid van websites en/ of diensten van derden, waarnaar via de Website wordt verwezen. Vetined heeft geen invloed op de  inachtneming van de voorschriften m.b.t. onder andere gegevensbescherming en beveiliging door derden.
 4. Mocht Vetined ondanks het voorgaande toch aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding (exclusief BTW), die in het jaar voorafgaande aan het schadevoorval aan Vetined is voldaan. Indien geen sprake is geweest van een aan Vetined betaalde vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,- (exclusief BTW).
 5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vetined zich bij de uitvoering van de Dienst bedient.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vetined.

 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op het gebruik en de uitvoering van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Voor consument Gebruikers geldt dat deze rechtskeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij zou genieten op grond van de in het gegeven geval van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en de uitvoering van de Dienst, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vetined is gevestigd. Voor consument Gebruikers geldt dat deze forumkeuze er niet toe kan leiden dat de consument de bescherming verliest die hij geniet op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.

C. Apotheek & Advies Online

 

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Eveline en Pauline
Neem contact op